اتیسم و بیماری های خود ایمنی

چکیده:

آیا بین بیماری های خود ایمنی و اُتیسم ارتباط وجود دارد؟ وقتی که علت شناخته شده ای برای اُتیسم وجود نداشته باشد ، کارشناسان تئوری هایی درباره ی تعدادی از دلایل ممکن در حیطه ی فاکتورهای ژنتیکی - محیطی را مطرح می سازند. بیماری های خود ایمنی در میان تعداد زیادی از علت های ممکن قرار دارند. مطالعه ی اخیر موسسه ی ملی سلامت ذهنی نشان می دهد که مطمئناً بین بیماری های خود ایمن و اُتیسم ارتباط وجود دارد.


131397/8
اتیسم و بیماری های خود ایمنی
برگردان:اعظم یوسفی(درمانگر مرکز اتیسم اردیبهشت)
طیف اتیسم ( اوتیسم ) یک اختلال رشدی فراگیر است که منجر به ایجاد نقایصی در مهارتهای ارتباطی و تعامل اجتماعی است. این نقایص می توانند خفیف یا شدید باشند. این کودکان در دو سالگی قابل تشخیص هستند. علت اتیسم ( اوتیسم ) ناشناخته است اما تعداد زیادی تئوری از جمله علتهای ژنتیکی وجود دارد. کارشناسان این فرضیه را آزمایش کرده اند که بیماری های خود ایمن می توانند علت احتمالی برای اتیسم ( اوتیسم ) باشند یا نه  و فرضیه ها درباره ی بیماری خود ایمن، از دلایل احتمالی ژنتیک برای اختلال های فراگیر رشدی حمایت می کند.
بیماری های خود ایمن
بیماری های خود ایمن ، وضعیت های پزشکی هستند که سیستم ایمنی به اعضای بدن حمله می کند.از جمله بیماری های خود ایمن عبارتند از
دیابت ها ، ام اس ، بیماری کرون و سلیاک .
مشاهده شده است که بعضی از این بیماری ها مانند دیابت نوع 1 با وضعیت های عصب شناختی ارتباط دارند. مادران با بیماری های خود ایمن در معرض خطر بالاتری برای
تولد فرزند نارس هستند و بعضی کارشناسان معتقدند که ایجاد اتیسم ( اوتیسم ) با تولد نارس این کودکان ارتباط دارد.
در یک مطالعه در سال 2009 محققان پی بردند که بین اتیسم ( اوتیسم ) و بیماری های خود ایمن ارتباط احتمالی وجود دارد. در میان بیماری های خود ایمن ; دیابت نوع 1 ، بیماری سلیاک و رماتیسم مفصلی ، به نظر می رسد که با اتیسم ( اوتیسم ) ارتباط داشته باشند. در این مطالعه محققان ،هر رخدادی از بیماری های خود ایمن را برای
تشخیص اتیسم ( اوتیسم ) در بچه ها و خانواده هایشان جستجو کردند.تیم تحقیقاتی دریافت که مادران با رماتیسم مفصلی در معرض خطر داشتن کودکان اتیسم ( اوتیسم ) هستند. زنان با بیماری سلیاک سه برابر بیشتر از مادران بدون این بیماری در معرض داشتن فرزندان اتیسم ( اوتیسم ) هستند، کودکان متولد شده در خانواده هایی با والدین و دو قلوهای دیابت نوع 1 در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به اتیسم ( اوتیسم ) هستند.
ناشناخته است که چرا وجود بیماری های خود ایمن ، خطری برای ایجاد اتیسم ( اوتیسم ) است.ولی محققان به فاکتورهایی اشاره می کنند مانند ژنتیک ، محیط غیر طبیعی در طول رشد جنین به خاطر وجود بیماری خود ایمن ، سختی تولد و یا زایمان زودرس .
این اولین مطالعه برای یافتن یک ارتباط بین بیماری های خود ایمن و اتیسم ( اوتیسم ) بود. محققان دریافتند که یافته ها از پایه های ژنتیکی برای اتیسم ( اوتیسم ) حمایت می کنند و این مطالعه به تحقیقات آینده برای پی بردن به زمینه های ژنوم که با اتیسم ( اوتیسم ) در ارتباط هستند ، کمک می کند.
مطالعات مخالف با ارتباط بیماری های خود ایمن با اُتیسم
مطالعات اخیر بررسی کرد که آیا بیماری خود ایمن با اتیسم ( اوتیسم ) ارتباط دارد یا خیر و پی بردند که هیچ چیزی مبنی بر این ارتباط مشاهده نشد. دو مطالعه ی مهم شامل بیماری خود ایمن و سلیاک می شد. محققان 120 بیمار سلیاک و 11 بیمار اتیسم ( اوتیسم ) را مورد مطالعه قرار دادند.
11 بیمار در یک گروه کنترل ، در این مطالعه، کنترل شدند. هیچ یک از بیماران با اختلال اتیسم ( اوتیسم ) هیچ نشانه ای از بیماری سلیاک نداشتند و هیچ یک از بیماران مبتلا به سلیاک نشانه ای از بیماری اتیسم ( اوتیسم ) نداشتند. در تحقیقی دانشگاه علوم عصب شناختی امریکا با همراهی تیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در ایران در سال 2007 مطالعه ارتباط احتمالی بین اتیسم ( اوتیسم ) و بیماری های خود ایمنی را اجرا کردند. تیم تحقیقاتی نمونه های خونی 34 کودک اتیسم ( اوتیسم ) را با 34 کودک عادی از نظر عصبی مقایسه کردند. همه بچه های اتیسم ( اوتیسم ) نتیجه آزمایش منفی برای ابتلا به بیماری سلیاک داشتند و محققان پی بردند که بیماری سلیاک ، خطر ابتلا به اتیسم ( اوتیسم ) را افزایش نمی دهد. اگرچه آن ها تحقیقات بیشتر برای بررسی ارتباط بین اتیسم ( اوتیسم ) و بیماری های خود ایمن مثل بیماری سلیاک را گسترش داده اند.
بحث و نتیجه گیری
گواه قطعی مبنی بر وجود ارتباط بین بیماری خود ایمن و اتیسم ( اوتیسم ) وجود ندارد. مطالعات اخیر نتایجی در تضاد با یکدیگر را نشان می دهند.
 (استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 
 

مطالب مرتبط