روشهای تربیتی وپذیرش کودک اُتیستیک

چکیده:

دوره اموزشی روشهای تربیتی و ارزیابی و سنجش اموزش و پرورش


71397/3
روشهای تربیتی وپذیرش کودک اُتیستیک
جلسه آموزشی در مورد روشهای تربیتی وپذیرش کودک اُتیستیک با حضور سر کار خانم عکافی (ارزیاب سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان  )
چرا مادران کودکان اُتیستیک باید خود کنترلی و خود باوری داشته باشند ؟
چگونه مادران  کودکان اُتیستیک باید با فرزند اتیستیک خود کنار بیایند و بپذیرتد تا به رشد وتحول کودک خود کمک کنند ؟
انتظارات این مادران از فرزندان  اُتیستیک خود چگونه باید باشد ؟
 به همین منظور جلسه درتاریخ 19/3/94 در مورد خود باوری و خود کنترلی مادران برگزارگردید مبنی بر این که :
1.مادران باید پذیرش کودک اُتیستیک خود را داشته باشند ونحوه ی بر خورد خود را با کودکشان اصلاح کنند
2. والدین  کودکان اُتیستیک انتظارتشان را نسبت به توانایی کودک  اُتیستیک خود تعدیل کنند
3. کودک خود را با دیگر کودکان مقایسه نکنند
 آگاهی از این وقایع گامی مثبت در جهت یاری رساندن به رشد وتحول کودک اُتیستیک آ نها خواهد بود و بامشارکت در فرایند آموزش ویژه فرزندشان وحضور مداوم در جلسات برنامه آموزشی بعنوان عضوی فعال به برآورده ساختن نیازهای کودکشان کمک کنند و از رشد و ارتقای عملکرد کودک اُتیستیک خود آگاه شوند  و جلسه با پرسش و پاسخ در خصوص موضوع مطرح شده  پایان یافت .
 
 

مطالب مرتبط