کودکان اتیستیک اردیبهشت در پارک آبی باغ غدیر

چکیده:

آب بازی از ان دسته بازی هایی است که میتوان عملکرد تقریبا مشابه ای در تمام کودکان مشاهده نمود. هرچند ممکن است فراید و آغاز و پایان آن متفاوت باشد ولی یک اصل در آن مشترک است و آن شادابی و نشاطی است که تمام کودکان از آن لذت می برند.


121397/5
کودکان اتیستیک اردیبهشت در پارک آبی باغ غدیر
آب از آن دسته مواردی است که اکثر کوذکان اتیستیک دست رد به ان نمی زنند و در هرکجا و در کجا و در هر موقعیت و زمانی به سمت آن میروند. این کودکان از تمام بازی هایی که در ان آب وجود داشته باشد استقبال می کنند و همیشه خواهان ادامه یافتن آن بازی اند.این مهم هم از طرف متخصصین اتیسم مورد تایید است و هم از جانب خانواده های کودکان اتیستیک مورد استقبال. به همین منظور مرکز اتیسم اردیبهشت در هر موقعیت و فرصتی در فصول گرم سال از وجود این موهبت الهی در پارکها و یا مکانهایی که امن هستند بهره می برد.شادی و نشاط این کودکان در بازی تمام نشدنی است و چهره زیبای آنها در حین بازی با آب دوست داشتی تر و بانمک تر.

مطالب مرتبط