راه کارهایی ساده که به شما کمک میکند تا کودکان اُتیستیک بدون کلام شما صحبت کنند

چکیده:

دراین مدت محققان یافته های امیدوارکننده ای درمورد بسیاری از کودکان اُتیستیک که تا 4سالگی کلام نداشته اند وسرانجام زبان آنها بهبود پیدا کرده است منتشرکردند.خبر خوب برای خانواده ها ,معلمان وتمام کسانی که می خواهند بدانند که چطور آنها می توانند رشد زبان را در کودکان ونوجوانان اتیسم(اوتیسم) بدون کلام ارتقا دهند این است که تحقیقات راهکارهای موثری رادر این زمینه ارائه می دهند.


151397/6
راه کارهایی ساده که به شما کمک میکند تا کودکان اُتیستیک بدون کلام شما صحبت کنند
 راه کارهایی ساده که به شما کمک می کند تا کودکان اُتیستیک بدون کلام شما صحبت کنند.
برگردان:نجمه اسدی(سردرمانگر و عضو گروه پژوهشی مرکز اُتیسم اردیبهشت)
قبل از این ما میبایستی کمی ایده ال هایمان را تعدیل کنیم. این مهم است که به خاطر داشته باشیم که هرشخص اتیسم(اوتیسم) منحصربه فرداست.
حتی با تلاش بسیار,راهکاری که ممکن است برای یک کودک یا نوجوان اُتیستیک موثر باشد برای کودک دیگر موثرنیست.اگر چه هر فرد مبتلا به اتیسم ( اوتیسم) می تواند یادبگیرد که چطور ارتباط برقرار کند اما چگونگی برقراری این ارتباط همیشه از طریق زبان وگفتار نیست .افراد اُتیستیک بدون کلامی که زیاد در اجتماع شرکت می کنندمی توانند با کمک گرفتن از حمایت های بصری وتکنولوژی های کمک رسان به صورت یک فردعادی به زندگی خود ادامه دهند.
در اینجا هفت راهکار عالی برای ارتقارشد زبانی کودکان ونوجوانان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم) ارائه می شود:
1.تشویق به بازی وفعالیت های اجتماعی.بچه ها از طریق بازی چیزهای مختلفی را یاد میگیرند ,واین شامل یادگیری زبان هم می شود.بازی تاثیرگذارفرصت های لذت بخشی رادرارتباط شما با کودکتان فراهم می کند.سعی کنید بازیهای متنوعی راپیداکنید,آنهایی که برای کودکتان سرگرم کننده باشد.همچنین سعی کنید فعالیت های مفرحی انجام دهید که باعث ارتقا ارتباط اجتماعی کودک شودمانند شعروآوازخواندن وبازی های پرسروصدای بی خطر.در طول برقراری ارتباط مقابل کودکتان بنشینید وفاصله چشم شما باچشم کودکتان نزدیک باشد ازاین طریق کودک راحت تر میتواند شماراببیندوصدای شمارابشنود.
2.ازکودکتان تقلید کنید.تقلید صداهای کودکتان ورفتارهای بازی گونه باعث تقویت بیشتر تلفظ وارتباط اومی شود.همچنین باعث می شود کودک از شماتقلید کند وصداهای بیشتری از خودتولیدکند.تازمانی که رفتار کودکتان مثبت است بااطمینان از اوتقلیدکنید برای مثال وقتی کودک شما نقش ماشین رابازی می کندشماهم در نقش یک ماشین باشید.اگرماشین اوتصادف می کند شماهم تصادف کنید اما اگر ماشینش را پرتاب کرد شما از او تقلید نکنید.
3.روی ارتباط غیرکلامی تمرکزکنید.اشارات و
ارتباط چشمی می تواندپایه گذارزبان باشد.کودک شما از طریق مدل سازی وپاسخ گرفتن از رفتارهایش تقویت می شود.حرکات واشارات شما باید مبالغه آمیزباشد. ازهردوی آنها برای ارتباط استفاده کنید برای مثال وقتی شما می گویید"نگاه کن"دستتان را به سمت آن نقطه مورد نظر دراز کنیدووقتی می گویید"بله"سرتان راهم تکان دهید.از حرکاتی که تقلیدش برای فرزندتان اسان است استفاده کنید.مثل دست زدن ,بازکردن دستها وبازکردن بازوهاو...
ازطریق حرکات واشارات به کودکتان پاسخ دهید.وقتی اونگاه می کند یا به اسباب بازی اش اشاره می کند بادستش به شما سرنخ می دهد تابا آن اسباب بازی ,بازی کنید.به همین نحوقبل ازاینکه شما بخواهید عروسک رابرداریدبه ان اشاره کنید.
4.برای اینکه کودک مبتلا به اتیسم(اوتیسم) شما حرف بزند اورادر موقعیت ها رها کنید.وقتی کودک شما نمی تواند فورا به سوالی پاسخ دهداین طبیعی است که تشویق شود از زبانش استفاده کند.اما این مهم است که به فرزندشمافرصت های زیادی می دهد تا ارتباط برقرار کند حتی اگراو نتواند صحبت کند.وقتی شماسوالی می پرسید یامی بینید که فرزندتان چیزی را می خواهد، او منتظر است برای چندلحظه مکث کنید تا اغاز گر ارتباطی باشد.مراقب صداها وحرکات بدن وپاسخ های فوری خود باشید این پاسخ های فوری شما به کودکتان کمک میکند که احساس کند توانایی برقراری ارتباط را دارد.
5.زبان شمابایدساده باشد.این به شما کمک میکند تا فرزندتان از گفته شما پیروی کند. همچنین تقلیداز گفتارشما را برایش ساده می کند.اگرکودک مبتلا به اتیسم ( اوتیسم) شماکلام ندارد,سعی کنید اساسا از تک کلمه استفاده کنید.(اگراودر حال بازی باتوپ است شما بگویید توپ یا غل دادن). اگرکودک مبتلا به اتیسم ( اوتیسم) شمادر حد تک کلمه صحبت می کند,بگویید توپ را بزن(از عبارات کوتاه استفاده کنید مانند توپ را غل بده یا توپ را پرتاب کن).از قانون "یکی بیشتر "استفاده کنید.مثلا از جملاتی استفاده کنید که تعدادکلمات آن یک کلمه بیشتراز کلماتی است که کودک شمادر جمله به کارمی برد.
6.از علایق کودکتان پیروی کنید.وقتی تمرکزاوبه هم ریخت از کلمات استفاده کنید.کاری را که کودکتان انجام میدهد برایش به صورت داستان تعریف کنید.اگر اودر حال انجام پازل است شماباید هنگام چیدن قطعات از کلمه "داخل" استفاده کنید.وقتی او قطعات رابرداشته بایدبه اوبگویید"بچین" وزمانی که اوقطعات را چیده ودوباره می خواهد شروع کند باید بگویید"قطعات را به هم بریز".باگفتن درمورد آنچه که کودک مبتلا به اتیسم ( اوتیسم) شما انجام میدهد شمابه او کمک خواهید کرد تا لغات مربوط به آن کاررایاد بگیرد.
7.به تجهیزات کمکی وحمایت های بصری توجه بیشتری کنید. از تکنولوژی های کمکی وحمایت های بصری بیشتر از این در گفتار میتوان استفاده کرد.آنها می توانند باعث رشد بیشر گفتار شوند.این مثال ها شامل تجهیزات و وسایلی مصور هستند که کودک شما برای تولید کلمات آنها را لمس می کند.به عبارت ساده ,حمایت های بصری شامل تصاویر وگروهی از تصاویر است که کودک شما می تواند برای نشان دادن نیازها وخواسته هایش از انها استفاده کند.
درمانگران کودک شما افراد لایق ومشوقی هستند که به شما کمک می کنند از این ها و راهکارهای دیگربرای رشد کلام کودکتان استفاده کنید.درباره موفقیتهایی که به خوبی در انجام کارهای سخت به دست می آورید بادرمانگران صحبت کنید.باهمکاری باتیم درمانی کودکتان شمامی توانید نیازهای کودکتان ومعنی آواهای خاص او را بفهمید و او را حمایت کنید.
 (استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 
 

مطالب مرتبط