اُتیسم و استرس درمحیط های بازی

چکیده:

محققان روابط کودکان اُتیستیک(اوتیستیک) رادرزمین بازی مورد مطالعه قراردادند.آنها دریافتند که کودکان عادی به طوریکسان شروع کننده ی بازی هستند وبه راحتی با کودکانی که تازه ملاقات می کنندهم وارد بازی می شوند درحالی که کودکان اُتیستیک نسبت به کودکان رشدیافته ی عادی روی هم رفته کمترشروع کننده ی بازی هستند.


51397/7
اُتیسم و استرس درمحیط های بازی
برگردان:شهرزاد ظاهری (درمانگرمرکزاُتیسم اردیبهشت)
بر اساس مطالعات دانشگاه وندربیلت که درمجله ی روان پزشکی وروان شناسی کودک منتشرشد، محققان دریافتند که کودکان عادی می توانند توسط درخواستهای ساده روابطشان را آسان کرده و آن را افزایش دهند.این یافته ها نکات برجسته ی قوانینی که همسالان در روابط (ارتباط) اجتماعی دارند رانشان می دهند.
اگرکودکان عادی زمین های بازی را یک مکان شاد برای ارتباط با دیگرکودکان درنظرمی گیرند برای کودکان مبتلا به
اتیسم (اوتیسم) یک محیط بسیار استرس زا وچالش برانگیز می باشد.یکی ازمکانهای کلیدی که باعث می شود ما قوانین اجتماعی را یاد بگیریم و درطول بازی رشد کنیم زمینهای بازی(مکانهای بازی) هستند.امااگرشما دربازی سهیم نشویدودخالت نکنید ویااینکه انگیزه ای برای ارتباط بادیگرکودکان نداشته باشید قوانین اجتماعی رایاد نمی گیرید ودرطول بازی رشد نمی کنید...
کوربرت روابط 30کودک همسال بین سنین 8تا12 ساله را درزمین بازی واقعی مورد بررسی قرار داد. برای مشاهدات 3کودک درزمین بازی بودند که به عنوان دستیار پژوهشگر،تعلیم دیده و هم پیمان پژوهشگر نامیده می شدند.بقیه کودکان در زمین بازی فقط بازی می کردند در جریان این پژوهش یک کودک مبتلا به اُتیسم (اوتیسم)، آموزش دیده بود که 2 کودک دیگررابرای بازی کردن دعوت می کند( جهت سهولت در در این فرایند میکروفونی درگوش کودک کارگذاشته شده بود تا از آن طریق دستورات را ازمحققان دریافت کند و نیز محققان ازیک آزمایشگاه مشرف به زمین بازی،آنها را زیرنظرداشتند.)
سالیوا سمپلز از همکاران این پژوهش هورمون استرس(کورتیزول)راهم درخانه وهم چندین باردرزمینهای بازی از کودکان عادی و مبتلا به اُتیسم (اوتیسم) اندازه گیری کرد وباهم مقایسه نمود. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که کودکان مبتلا به اُتیسم (اوتیسم) درجریان ارتباطات اجتماعی میزان استرس بالایی از خود نشان می دهند و همچنین درکودکانی که انگیزه کمتری برای بازی کردن با دیگرکودکان نشان دادند سطوح کورتیزول بالاتری دیده می شد.که این مهم نشان دهنده تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک کودک مبتلا به اُتیسم (اوتیسم) در جریان تعاملات اجتماعی و بازی است و میتوان بخوبی دریافت که چرا این کودکان در محیط های اجتماعی و بازی از همسالان و دیگران دوری کرده و یا رفتار های غیر عادی از خود نشان می دهند.
در جریان این پژوهش مشخص گردید که هرچند کودکان مبتلا به اُتیسم (اوتیسم) درارتباطات اجتماعی ،استرس فراوانی را تحمل میکنند و همین امر ممکن است باعث انزوای بیشتر آنها گردد،اما تشویق کردن این کودکان برای ارتباط اجتماعی متقابل می تواند مهارت درخواست کردن شریک برای بازی کردن رادرکودک تقویت کند درست مانند کاری که پژوهشگران این پژوهش در زمان انجام آزمایش انجام دادند و از طریق گوشی کودک مبتلا به اُتیسم (اوتیسم) را تشویق و راهنمایی نمودند تا یک ارتباط موثر را برقرار کند.
 (استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 
 

مطالب مرتبط