مشکلات حسی در مادران کودکان اتیستیک

چکیده:

در یک مطالعه کوچک که در یکی از مجلات تخصصی اتیسم(اوتیسم) انتشار یافته، مشخص گردیده است که 89 درصد مادران کودکان اُتیستیک،پاسخهای حسی غیرعادی به محرکهای چون نور،صدا،لمس ازخود نشان می دهند.


251397/2
مشکلات حسی در مادران کودکان اتیستیک
برگردان:شهرزاد ظاهری (سر درمانگرمرکزاُتیسم اردیبهشت)
مشکلات حسی مادران کودکان اُتیستیک(اوتیستیک)
 
بیش از90درصد کودکان مبتلا به اتیسم( اوتیسم) مشکلات حسی دارند و ازبوها ،صداها،وبافتها وترکیباتی مشخص اجتناب وامتناع می کنند.این کودکان حساسیت غیرعادی در برخی ازحواس خود دارند این کودکان  پاسخهای حسی غیرعادی و غیرواقعی دارند و به کلامی دیگر درگیر با اختلال پردازش حسی اند . محققان برروی50 مادری که دارای کودک  اتیستیک هستند پژوهشهایی انجام دادند (پژوهش گران این مادران را ازمدرسه ها وگروههای حمایتی اتیسم ( اوتیسم) به عنوان نمونه انتخاب نمودند) وبررسی ها نشان داد که هیچ یک ازاین زنان مبتلا به اختلالی در طیف اتیسم ( اوتیسم)نیستند؛ درحالی که تیم تحقیقاتی اُتیستیک بودن کودکان آنها را تایید نموده بود.(محققان پدران این کودکان رادراین مطالعه وتحقیق شرکت ندادند زیرا پدران آنها تمایلی به شرکت دراین مطالعه نداشتند.)
مادران  میبایستی60سؤال که درباره تجربیات حسی می بود پرمی کردند(تستها درباره تجربیات حسی دسته بندی شده بودند،مانند: بودن درکنار چه شخصی برایشان تسلی بخش ولذت بخش است؟)
محققان پاسخهای این زنان را با جمعیت یکی ازمطالعات دیگر مقایسه کردند ودریافتند که درمقایسه با 68درصدجمعیت کلی، تنها2درصد مادران کودکان اُتیستیک پاسخهای استاندارد به سؤالات دادند. در این مطالعه پژوهشگران پاسخهای بالا یا پایین به محرکاتی چون صدا ،نور ولمس ، قدرت تحمل محرکات و یا اجتناب از آنها را و یا باجدیت دنبال کردن محرکات را در شرکت کنندگان بررسی می نمودند.
درکل31نفراز زنان(62درصد) ثبت حسی کمتری داشتند یا اینکه کمترازمتوسط به محرکات پاسخ دادند و30زن(60درصد) نمرات پایینی درجستجوی حسی گرفتند به این معنی که آنها محرکات اضافه تری را جستجو نکردند. همچنین 22نفراز زنان بسیارحساس بودند، اما درشرایط هایی چون شلوغی جمعیت وحالاتی چون گیج بودن وسرگیجه گرفتن که باعث ناراحتی آنها می شد نیز به کار خود ادامه می دادند .24نفراز زنان ازمحرکات حسی که ناخوشایندشان بود مانند صدای موزیک بلند، کاملاً اجتناب می کردند ، ولی درعوض محیط آشنا یا غذاهای آشنا را جستجومی کردند.  باید به این مهم اشاره نمود که پاسخهای حسی غیرمعمول(غیرعادی)مختص اتیسم ( اوتیسم)نیستند.افرادی هم که اختلالاتی چون اضطراب،افسردگی،شیزوفرنی یا بیش فعالی دارند نیز با این مشکل دست به گریبان اند. پژوهشگران اذعان دارند، این امکان هست که مادران کودکان اُتیستیک(اوتیستیک)، به خاطر شرایط سخت زندگی با یک کودک مبتلا و به دوش کشیدن عمده فشار روانی زندگی با این گونه افراد، دچار اضطراب شدید هستند وبه همین خاطر ممکن است پاسخهای حسی غیرعادی(غیرمعمول)به محرکها بدهند. به دلیل کم بودن جامعه آماری و برای مشخص شدن صحت اطلاعات بدست آمده در این پژوهش، یک آزمایش بزرگتر درحال مطالعه ارتباط بین پاسخهای حسی غیرمعمول واختلال اتیسم(اوتیسم) ودیگر اختلالات دراعضاخانواده می باشد.
 
 

مطالب مرتبط