همکاری

همکاری
جهت همکاری در زمینه‌های پژوهشی، کار دانشجویی و پایان‌نامه متقاضیان می‌توانند طبق بندهای زیر عمل نمایند:
  1. همکاری پژوهشی: در این زمینه همکاران می‌بایستی پروپوزال خود را به مرکز ارائه نمایند و درصورتی‌که طرح و اهداف آن مطابق با اهداف پژوهشی مرکز باشد و جهت خانواده‌ها و جامعه اُتیسم سودمند بوده و تکراری نباشد مورد تایید قرار گرفته و امکان انجام پژوهش برای متقاضی مهیا می‌گردد.
  2. کار دانشجوییدانشجویان متقاضی کارورزی در مرکز می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه از معاونت آموزشی دانشگاه خود به سازمان بهزیستی استان اصفهان واقع در خیابان آپادانای دوم مراجعه نموده و معرفی‌نامه برای انجام کارورزی خود در مرکز را دریافت نمایند.
  3. پایان‌نامه دانشجویی: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه معاونت آموزشی دانشگاه خود به سازمان بهزیستی استان اصفهان واقع در آپادانای دوم مراجعه نموده و پس از آن برای انجام امور پایان‌نامه به مرکز مراجعه نمایند. خواهشمند است دانشجویان به این مهم توجه نمایند درصورتی‌که موضوع پایان‌نامه بیش از حد تکرار شده باشد و یا مطابق با نیازهای جامعه آماریشان نباشد ممکن است در اولویت انتخاب مرکز قرار نگیرند.